بیا جلسه آنلاین

در حال راه اندازی سیستم

خوش آمدید.لطفا منتظر باشید
            
Send Private messages


xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
اندازه صدا

صداها

اشتراک


سورس دوربینکیفیت تصویرنوع حالت ویدیودوربین FPSدسکتاپ FPSمیکروفن
بلندگوفشار دهید تا صحبت کنید

Prioritize H.264
نام
ارائه کننده:

true


آی پی

هاست

🔴

اس

🔴

تی

🔴


تم هاتم انتخابیسفارشی را حفظ کنید


نوار دکمه هاپین کردن موقعیت ویدیوزبان مترجم
mirotalk-share-send
mirotalk-share-receive